SDGs GAME FEST

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด สนับสนุนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ และการเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับนานาชาติเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาของทุกประเทศทั่วโลก อาทิ ปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าในการผลิตสินค้าและการบริโภค โดยประชาคมโลกมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ในปี 2573

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการหาช่องทาง (Platform) ใหม่ๆ เพื่อสอดแทรกเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเกมเป็น Platform ที่เป็นประโยชน์ เข้าถึงได้ง่ายผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว กอปรกับเกมเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นในด้านต่างๆ ผ่านการใช้ความคิด และทักษะที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในระหว่างการเล่นเกม ดังนั้น เกมจึงน่าจะเป็นสื่อสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด โดยความร่วมมือกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กระทรวงการต่างประเทศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP Thailand) โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และบริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงมีแนวคิดจัดการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเกม (SDGs Game Fest) เพื่อให้ผู้สนใจ ร่วมนำเสนอแนวคิด ออกแบบ และพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ การพัฒนาเกมที่ใช้เล่นได้จริง สร้างความบันเทิง อันจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนให้เยาวชนในประเทศไทยเข้าใจ และส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 ได้ในที่สุด ขณะเดียวกัน กิจกรรมนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้ผู้มีศักยภาพทั้งในเชิงของ SDGs และการพัฒนาเกมได้นำเสนอแนวคิด และสนับสนุนการพัฒนาเกมที่ช่วยปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความยั่งยืน และอาจกลายเป็นต้นแบบที่นำไปใช้ในต่างประเทศได้ในอนาคต

ขนย้ายเครื่องจักร
บริการรื้อถอนเครื่องจักรอุตสาหกรรม และนำไปติดตั้งใหม่ - เราเป็นทีมงานที่ให้บริการงานขนย้ายเครื่องจักร บริการงานรื้อถอน และติดตั้งเครื่องจักร บริการย้ายไลน์ผลิต (Move Production Line) ย้ายโรงงาน รวมไปถึง งาน Unload Unpack งานบรรจุหีบห่อ (Packing Service) งานไฟฟ้า งานท่อ เพื่อการส่งออกและขนส่ง เรามีประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี

ยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้วยคุณค่าความยั่งยืนที่เราจะส่งมอบโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผ่านนวัตกรรมการผลิตที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตและมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยรอยยิ้มและความสุข

ยั่งยืน
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565เชิญชม วีดิโองานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564เชิญชม วีดิโอAmanah Analyst ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

การแข่งขันมีทั้งหมด 4 รอบ
1. รอบที่หนึ่ง คณะกรรมการจะคัดเลือกแนวคิดเกม (Concept Screening) และแผนพัฒนาเกม (Game Development) จากทีมที่ส่งผลงานทั้งหมด คัดเหลือ 20 ทีม

2. รอบที่สอง จะเป็นการแข่งขันในรูปแบบการนำเสนอแนวคิดเกม (Concept Presentation) และ แผนพัฒนาเกม (Game Development) ของเกม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ จะคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม และจับคู่กับบริษัทผู้ผลิตเกม (Indies Gaming Agency) เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่สาม

ติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านราคา
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การติดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านราคา ประหยัด ติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งรูปแบบ on-grid , off-gridและ hybrid system โดยมีระบบการติดตั้งและอุปกรณ์ที่มีมาตราฐานระดับสากล จากวิศวกรไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง มีใบประกอบวิชาชีพ

3. รอบที่สาม เป็นการแข่งขันระหว่าง 5 ทีม ในรูปแบบนำเสนอเกมเวอร์ชันต้นแบบ (Prototype Pitching) ทั้งนี้จะคัดเลือกให้เหลือ 3 ทีม เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่สี่
4. รอบที่สี่ เป็นการแข่งขันระหว่าง 3 ทีม ในรูปแบบนำเสนอเกมเวอร์ชันทดสอบ (Demo Pitching) คัดเลือกทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ เกมจะถูกนำไปผลิตจริง ตามเป้าหมายสูงสุดของโครงการ และแสดงในงาน Thailand Game Show 2022

SDGs GAME FEST

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. การคัดเลือกทีมจากผู้สมัครทั้งหมดที่จะเข้าแข่งขัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละรอบการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามกฎและกติกาที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในแต่ละรอบการแข่งขัน

Contact
sdgsgamefest.com

Copyright © 2023 SDGs GAME FEST